วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และ อาจารย์ ดร.ดียะฮฺ อนานตาเลีย วิดิยาสตาริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการนานาชาติ พร้อมด้วยนางสาววณิสรา เจริญรมย์ และนางสาวนฤมล เหมะธุลิน นักวิจัยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2023 Taiwan International Conference on Physical Activity and Exercise Science ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ International Conference Hall, Social Science and Management Building, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan โดยมีเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ทั้งหมด 13 ประเทศ โดยมี 6 Keynote Speaker และ 5 Special Symposium ซึ่งอาจารย์ ดร.ดียะฮฺ อนานตาเลีย วิดิยาสตาริ ได้นำเสนอหัวข้อ Thailand’s Report Card on Physical Activity for Children and Youth:What Do We Learn from the Past 6 Years? ในช่วงของ Special Symposium (I):Kids and Youth Physical Activity in Asia Region I: Post COVID 19 Current Situation and Future Challenge

..

การประชุมฯ ครั้งนี้ นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกายแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มวัยต่าง ๆ ของนานาประเทศในอนาคตอีกด้วย