Skip to content
Active Kids Thailand

Active School

โรงเรียนฉลาดเล่น ถูกออกแบบและพัฒนาโดยการทบทวนและศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศมาทำการออกแบบและปรับประยุกต์ เพื่อการจัดการระบบนิเวศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โรงเรียนฉลาดเล่น: Active School

0
จำนวน
โรงเรียน
Active School
0
จำนวน
ครูแกนนำ
Active School
0
จำนวน
นักเรียน
Active School

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ค้นหาแบบภูมิภาค

ค้นหาแบบจังหวัด

วิธีดูข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียน
1. เลือกค้นหาโรงเรียนจาก Fillter ด้านบน
2. ผลการค้นหาจะปรากฎบนแผนที่
3. หากต้องการดูข้อมูล ให้คลิกชื่อโรงเรียน

โรงเรียนฉลาดเล่น 

โรงเรียนฉลาดเล่น ถูกออกแบบและพัฒนาโดยการทบทวนและศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศมาทำการออกแบบและปรับประยุกต์ เพื่อการจัดการระบบนิเวศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน บริบทเชิงพื้นที่ของโรงเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนไทย จึงเป็นที่มาของแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC  โดยผ่านกระบวนการวิจัยและการทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือตลอดระยะเวลา 3 ปี กระทั่งได้ข้อยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักเรียน และเป็นแนวคิดที่สามารถปรับประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างไม่ติดขัด

เล่น - ปัน - สุข

สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับโรงเรียน

“โรงเรียนฉลาดเล่น” (Active School) หรือโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เด็ก ๆ จะได้มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางการเล่น การมีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบ Active Learning ซึ่งภายในโรงเรียนฉลาดเล่นนี้ เด็ก ๆ จะมีพัฒนาการที่สมวัย  มีความสุข และความผูกพันกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

สมัครอบรมสำหรับคุณครูและผู้ที่สนใจ