สสส. ชวนคนไทยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบุคคลทุกเพศทุกวัยที่รักสุขภาพ และสนใจเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างถูกต้องกับคู่มือ “#การจัดกิจกรรมทางกายและการเรียนรู้ด้วยตาราง 9 ช่อง” โดย ศ.เจริญ กระบวนรัตน์ และคณะ ที่ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางการพัฒนาเสริมสุขภาพและพัฒนาสมองด้วยการเคลื่อนไหวให้กับเด็กและบุคคลทุกเพศทุกวัย อ่านได้ที่.. https://online.anyflip.com/yaana/kyzq/mobile/index.html (Ebook)


ที่มา : https://www.facebook.com/photo?fbid=703409418481023&set=a.635094988645800