คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

องค์กร Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA) ได้ออกคำแถลงเรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ AHKGA จึงได้ดำเนินการแปลคำแถลงดังกล่าวเป็นภาษาไทย (ขณะนี้มีการแปลไปแล้วกว่า 6 ภาษา) เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงสุขภาพและหาโอกาสการมีกิจกรรมทางกายให้กับบุตรหลาน เพื่อให้เด็ก ๆ ยังคงมีสุขภาวะที่ดี แม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

แหล่งที่มา (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ) : https://www.activehealthykids.org/2020/04/06/guidance-on-healthy-movement-behaviours-for-kids-during-the-covid-19-pandemic/

#กิจกรรมทางกาย #เด็ก #โควิด19 #รู้อยู่สุข #สสส #AHKGA #TPAK