รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูจุไรรัตน์ หนูมิตร

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=g8IDAMeozyI&t=32s