ตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้: วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูจุไรรัตน์ หนูมิตร

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=g8IDAMeozyI&t=32s

ตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้: วิชาภาษาอังกฤษ

รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โดย ครูวรัญญา พลไธสงค์

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=bP71wb_QvzM&t=10s

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูอุไรรัตน์ ปากบารา

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=KeCPvSbbnVw&t=10s

ตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้: วิชาภาษาไทย

รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาภาษาไทย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสาวสุมาลี แก้วตั้งใจ

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=gng1GNVkv4o&t=33s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูทิพมาศ กองสูง

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=URjmUM-7Wac&t=8s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูณัชชา พันธ์เพชร

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Nxz63Uxr5UA&t=18s

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โดย ครูกมลรัตน์ ศรีวิเศษ

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Hy2kHFiP5gg&t=4s

ตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้: วิชาสังคมศาสตร์

รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาสังคมศาสตร์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูสุภา แก้วบริสุทธิ์

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=SDamfZcDfKs

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดย ครูชมพูนุช ฉ่ำรส

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=wkSwzGZFvpo&t=22s

ตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้: วิชาคณิตศาสตร์

รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสันติ ดวงสา

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=BK8d-cdYghc

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสุมาลี แก้วแจ่ม

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=opYbiW-nFOs&t=24s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสาริสา ศาสตร์โพธิ์

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=GODX8Ux2O7o&t=18s

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูมันทนา แสงช่วง

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=chpZ42AmchQ&t=11s

ตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้: วิชาวิทยาศาสตร์

รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยครูน้ำฝน ศรีใส

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Xhoax7lCBeQ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยครูชลดา ชำนาญหมอ

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=P22Q9PaooJ4&t=25s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดยครูเนตรชนก แย้มยิ้ม​

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Ahcl7oYprCg&t=86s

โรงเรียนบ่อแดง โดยครูซากี เจ๊ะมิง

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Fp_m-pyzqdw&t=7s