Skip to content

Tools

คู่มือโรงเรียนฉลาดเล่น (4PC)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คู่มือเล่นกลางโรค

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็ก

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด Active Child Program (ACP)

TRC ฉบับสั้น

รายงานผลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย 2561

TRC ฉบับยาว

รายงานผลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย 2561