Skip to content

ฐานข้อมูลโรงเรียนฉลาดเล่น

โรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ (%)
ครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ (%)
กิจกรมทางกายเพื่อเสริมความแข็งแรง (Organized Sport And Exercise)
การเล่นเพื่อเสริมทักษะ (Active Play)
การเล่นเพื่อความสนุกสนาน/ผ่อนคลาย (Free Play)
หมายเหตุ: