Skip to content

ไอ้เข้ ไอ้โขง

วิธีการเล่น

  1. กําหนดผู้เล่น 6 – 8 คน จากนั้น ทําการเสี่ยงทายหาผู้เล่นคนแรกมาเป็นไอ้เข้
  2. กําหนดพื้นที่การเล่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และทําการแบ่งเขตแดนออกเป็น 3 ส่วน โดยพื้นที่ตรงกลางเป็นแม่น้ำและเป็นที่อยู่ของไอ้เข้ สําหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นเขตปลอดภัย
  3. ผู้เล่นทั้งหมดยกเว้นไอ้เข้จะต้องยืนในเขตปลอดภัยฝั่งเดียวกัน แล้วรอสัญญาณ “เริ่ม” จากไอ้เข้ จากนั้นจึงวิ่งข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งพร้อมๆ กัน และต้องไม่ให้ไอ้เข้สัมผัสตัวได้ หากใครที่โดนไอ้เข้สัมผัสตัวจะต้องมาเป็นไอ้เข้แทน (ดังรูปที่ 10)

การประยุกต์

  • ทําการปรับรูปแบบของการจําลองพื้นที่เขตปลอดภัยให้กลายเป็นเกาะแทน โดยให้ไอเข้อยู่นอกเกาะ และให้ผู้เล่นที่เหลืออยู่บนเกาะ (ในวงกลม) จากนั้น ให้ผู้เล่นวิ่งหลอกล่อหาทางหนีก่อนที่ไอ้เข้จะขึ้นมาบนเกาะ พอถึงจังหวะ ที่เหมาะสม ให้คนบนเกาะร้องว่า “น้ำขึ้น!!” ไอ้เข้จะเข้าไปในวง คนในวงต้องกระจายตัวกันหนี คนที่โดน ไอ้เข้จับจะต้องมาเป็นไอ้เข้แทน (ดังรูปที่ 11)

ข้อควรระวัง

  • ระวังวิ่งชน
  • เล่นในพื้นที่กว้าง

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ