Skip to content

ไล่จับวุ้นเส้น

วิธีการเล่น

 1. กำหนดให้ผู้เล่น 1 คนเป็น “คนไล่จับ” อีก 1 คนเป็นฝ่ายวิ่งหนี และให้ผู้เล่นที่เหลือจับมือยืนเรียงกันให้ได้สามแถว (ดังรูปที่ 39)
 2. ผู้นำกิจกรรมให้เสียงสัญญาณ “เริ่ม”
 3. ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายวิ่งหนีจะต้องไปจับมือที่ด้านใดด้านหนึ่งของผู้เล่นที่ยืนเรียงติดกันก่อนที่จะถูกจับได้
 4. ให้ผู้เล่นที่อยู่อีกด้านหนึ่งของแถวที่ผู้เล่นวิ่งเข้าไปจับมือ ต้องวิ่งออกมาจากแถวและกลายเป็นฝ่ายวิ่งหนีต่อ
 5. หากผู้เล่นที่เป็นฝ่ายหนีถูกจับได้ จะต้องกลายมาเป็น “คนไล่จับ” แทน

การประยุกต์

 • สามารถขยาย หรือลดขนาดของพื้นที่เล่นได้ โดยให้ผู้เล่นที่จับมือยืนเรียงกันทั้ง 3 ด้าน กางแขนออกเพื่อขยายแถว ให้มีระยะห่างระหว่างกันมากขึ้น
 • ผู้เล่นที่วิ่งหนีอาจพูดว่า “Pon!” (หรือคําอื่น ๆ ได้) เมื่อวิ่งไปจับมือเพื่อนแถวใดแถวหนึ่งได้ และผู้เล่นอีกด้านของแถวให้วิ่งออกมาแล้วพูดว่า “Churun!” (หรือคําอื่น ๆ ได้) เพื่อเป็นจังหวะขณะเคลื่อนไหว (ดังรูปที่ 40) )
 • เพื่อความท้าทายกำหนดให้ผู้เล่นที่จับมือกันเปลี่ยนจากการยืนเป็นการนั่งหรือนอนหงาย

ข้อควรระวัง

 • หากพบว่าผู้เล่นที่เป็น “คนไล่จับ” ยังเป็นคนเดิม ๆ ให้พิจารณาและปรับกติกาเพื่อให้ทุก ๆ คนได้สนุกกับกิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความว่องไว
 • ความสามารถในการวิ่ง
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ