Skip to content

ไล่จับข้ามเส้น

วิธีการเล่น

 1. กําหนดผู้เล่น 4 – 6 คน และพื้นที่เล่น โดยวาดวงกลมบนพื้น พร้อมตีเส้นตรงภายในวงกลมโดยเว้นระยะของปลายเส้นตรงทั้งสองข้างห่างจากขอบเส้นวงกลมประมาณ 1 เมตร (ดังรูปที่ 5)
 2. ทําการเสี่ยงทาย เพื่อหาผู้เล่น 1 คนเป็นคนไล่จับ และที่เหลือเป็นฝ่ายหนี
 3. สําหรับผู้เล่นที่เป็นคนไล่จับจะต้องไล่จับผู้เล่นที่เหลือให้ได้ โดยที่ห้ามข้ามเส้นแบ่งตรงกลาง จะต้องวิ่งผ่านช่องว่างระหว่างปลายเส้นซ้ายและขวาเท่านั้น
 4. ขณะที่ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายหนีก็จะต้องวิ่งแบบเดียวกันกับฝ่ายไล่จับ โดยหากถูกจับได้ หรือวิ่งข้ามเส้นแบ่งตรงกลางของวงกลม หรือวิ่งออกนอกวงกลมจะต้องมาเป็นคนไล่จับแทน
 5. ทั้งนี้ ผู้เล่นฝ่ายหนี้สามารถใช้เท้า 1 ข้าง เหยียบเส้นที่อยู่ตรงกลางโดยเท้าอีกข้างต้องไม่สัมผัสพื้น (ยืนขาเดียว) เพื่อเป็นการ “พัก” โดยคนไล่จับจะไม่สามารถจับผู้เล่นที่เหยียบเส้นตรงกลางได้ (ดังรูปที่ 5)

การประยุกต์

 • อาจกําหนดจํานวนครั้งของการ “พัก” เช่น สามารถพักได้เพียง 1 ครั้ง ในขณะที่คนไล่จับยังเป็นคนเดิม
 • เปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นกระโดดขาเดียวแทน

ข้อควรระวัง

 • ควรเล่นในพื้นที่โล่ง
 • ระวังการหกล้มหรือชนกัน
 • ระวังการดันกันในขณะวิ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ