Skip to content

เตยกัก

วิธีการเล่น

  1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีมเท่ากัน ทีมละ 4 – 6 คน และทําตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นแบ่งเท่ากับจํานวนผู้เล่น 1 ทีม (เช่น ผู้เล่น 1 ทีมมี 5 คน ให้ตีเส้นแบ่งตาราง 5 เส้น) จากนั้นทําการเสี่ยงทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายได้รุกก่อน
  2. สําหรับผู้เล่นฝ่ายรับจะต้องยืนประจําเส้น และคอยป้องกันไม่ให้ฝ่ายรุกวิ่งผ่านไปได้ โดยเท้าทั้ง 2 ข้างต้องอยู่บนเส้นเท่านั้น
  3. ส่วนฝ่ายรุกต้องให้สัญญาณการเล่นว่า “เริ่ม” จากนั้นต้องพยายามวิ่งผ่านช่องต่าง ๆ ไปจนถึงช่องสุดท้ายทั้งไปและกลับ โดยห้ามให้ฝ่ายรับแตะตัวได้เป็นอันขาด ถ้าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งวิ่งผ่านไปได้โดยไม่โดนฝ่ายรับแตะตัวและกลับไปถึงจุดเริ่มต้นได้ให้ตะโกนว่า “เตย” จะเป็นฝ่ายชนะ และเริ่มเป็นทีมรุกใหม่อีกรอบ แต่ถ้าหากผู้เล่นฝ่ายรุกคนใดคนหนึ่งโดนฝ่ายรับแตะตัวได้ ถือว่าแพ้ต้องสลับฝ่ายกันเล่นทันที (ดังรูปที่ 3)

การประยุกต์

  • อาจจะปรับเปลี่ยนกติกาการเล่นให้ง่ายขึ้น เช่น ฝ่ายรุกสามารถวิ่งไปกลับได้เพียง 1 คน ถือว่าชนะ หรือฝ่ายรุก โดนฝ่ายรับแตะตัวได้ไม่เกิน 2 คน หรือ 3 คน จึงถือว่าแพ้ เพื่อให้เกมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
  • อาจจะเพิ่มเส้นตรงกลางระหว่างช่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ทีมรับสามารถวิ่งได้มากขึ้น และทําให้เกมมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น (ดังรูปที่ 4)
  • อาจกําหนดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําศัพท์ง่าย ๆ และเหมาะสมตามจํานวนผู้เล่น) โดยฝ่ายรุกจะต้องวิ่งผ่านไปหยิบตัวอักษรในช่องสุดท้ายคนละ 1 ชิ้นต่อครั้ง กลับมาเรียงให้ได้ตรงกับคําศัพท์ที่กําหนดที่จุดเริ่มต้น

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากฝ่ายรุกต้องใช้ความเร็วในการวิ่งหลบหลีกฝ่ายรับ อาจเกิดอันตรายจากการหกล้ม
  • ควรเล่นในพื้นที่โล่ง และพื้นที่ไม่แข็งเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เช่น สนามหน้า พื้นยาง โรงยิม เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ และการทรงตัว

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ