Skip to content

ปมมนุษย์

วิธีการเล่น

  1. กำหนดผู้เล่นกลุ่มละ 8 – 10 คน โดยให้ยืนเป็นวงกลม
  2. ให้ผู้เล่นจับมือกับผู้เล่นในทีมคนอื่น ๆ โดยห้ามจับมือคนที่ยืนอยู่ด้านข้าง และห้ามจับมือทั้งสองข้างกับผู้เล่นคนเดียวกัน
  3. เมื่อให้สัญญาณเริ่ม ให้ผู้เล่นในทีมช่วยกันบิดตัว รอด ข้าม หรือใช้วิธีการต่าง ๆ โดยห้ามปล่อยมือจากกันหากสามารถกลับมาเป็นวงกลมใหญ่เช่นเดิม (หรืออาจจะเป็นสองวง) ได้ ถือว่าทําภารกิจสำเร็จ

การประยุกต์

  • หากประสบความสำเร็จกับกลุ่มผู้เล่นจำนวนน้อย อาจจะเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้มากขึ้น เพื่อความท้าทายและความยากในการทำกิจกรรม
  • สลับผู้เล่นระหว่างทีม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นเกมกับผู้เล่นที่แตกต่างกัน
  • ระหว่างการเล่น สามารถเพิ่มคําสั่งให้ผู้เล่นในทีมเล่นกันอย่างเงียบ ๆ หรือจะให้หัวหน้าทีมให้คำแนะนำหรือปล่อยให้ผู้เล่นในทีมได้ปรึกษากันอย่างอิสระก็ได้

ข้อควรระวัง

  • ทำการกระตุ้นให้ผู้เล่นแจ้งให้ผู้นำกิจกรรมได้ทราบ หากพบว่า ในระหว่างการเล่นมีแขนของสมาชิกบิดงอหรือ รู้สึกเจ็บ เพื่อหยุดเกมและปล่อยมือ หรือคลายแขนที่บิดงอออกจากกัน จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมอีกครั้งโดยจับมือกัน ในตำแหน่งเดิม
  • ไม่ควรให้มีการแข่งขันระหว่างทีม เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือ ข้อศอก หรือไหล่ได้ แต่ให้ผู้เล่นได้ใช้เวลาเท่าที่กำหนดไว้

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความยืดหยุ่น
  • ความคล่องแคล่ว