Skip to content

ตี่จับ

วิธีการเล่น

 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีมเท่ากัน ทีมละ 4 – 6 คน และกําหนดพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นแบ่งเขตตรงกลาง
 2. การเล่นจะสลับกันเป็นทีมรุกและทีมรับ โดยทีมรุกจะส่งคนรุกได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น และต้องไม่ซ้ำกัน
 3. สําหรับทีมที่เป็นฝ่ายรุก ให้ส่งผู้เล่น 1 คน ทําเสียงร้อง “ตี่” ยาวต่อเนื่องพร้อมกับข้ามเส้นไปแตะผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุด และต้องหนีข้ามกลับมาในเขตตัวเองให้ได้โดยที่ยังร้องเสียงตี่อยู่ โดยผู้เล่นฝ่ายรับที่โดนสัมผัสตัวจะต้องออกจากเกม (ดังรูปที่ 6)
 4. ส่วนผู้เล่นฝ่ายรับ ต้องพยายามจับตัวผู้เล่นฝ่ายรุกไว้ในพื้นที่ของตนจนกว่าผู้เล่นฝ่ายรุกจะสิ้นเสียงร้องตี่ ซึ่งหากทําได้ถือว่าผู้เล่นฝ่ายรุกต้องออกจากเกม แต่หากจับตัวไว้ไม่ได้และผู้เล่นฝ่ายรุกเข้ากลับเขตของตนเองได้ ผู้เล่นฝ่ายรับที่สัมผัสตัวฝ่ายรุก ก็ต้องออกจากเกมเช่นกัน (ดังรูปที่ 7)
 5. สลับกันเล่นไปเรื่อย ๆ ผู้เล่นทีมใดออกจากเกมหมดก่อนถือว่าแพ้

การประยุกต์

 • อาจจะปรับสนามให้แคบลงเพื่อความท้าทายของเกมแล้วคนรุกไม่ต้องร้องเสียง “ตี่”
 • เปลี่ยนจากโดนแตะต้องออกจากเกมหรือฝ่ายรุกโดนจับตัวต้องออกจากเกมเป็นการนับแต้มแทน
 • เปลี่ยนท่าทางการเล่นจากการวิ่งเป็นการกระโดดขาเดียวแทนทั้งฝ่ายรับและฝ่ายรุก
 • คนโดนแปะหรือโดนตัวฝ่ายรุกจะมาเป็นตัวประกันโดยยืนจับมือต่อกันอยู่ที่เส้นหลังและรอผู้เล่นฝ่ายตนเองตี่มาช่วย โดยการตี่มาแตะมือซึ่งผู้ที่มาช่วยยังคงส่งเสียงตี่จนกลับเข้าไปในเขตตัวเองจึงสามารถช่วยตัวประกันได้

ข้อควรระวัง

 • ระวังอุบัติเหตุจากการดึงซึ่งเสี่ยงให้หกล้ม หรือการวิ่งชนกัน
 • ระวังเล็บของผู้เล่นที่อาจข่วนร่างกายของกันและกันขณะดึงหรือจับตัว

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ความสามัคคี