Skip to content

ดารูมะซัง

วิธีการเล่น

 1. ให้ผู้เล่น 1 คน เป็น “ดารูมะ” โดยยืนตรงจุดที่กําหนด เช่น กําแพง ต้นไม้ เป็นต้น โดยที่ผู้เล่นที่เหลือทั้งหมดยืนเรียงกันอยู่ที่เส้นเริ่มต้น ซึ่งห่างออกไปประมาณ 20 เมตร
 2. เมื่อเริ่มเกม ดารุมะ จะหันหน้าเข้าหาต้นไม้พร้อมกับพูดว่า “ก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว” ให้ผู้เล่นทั้งหมดก้าวออกไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด
 3. จากนั้น ดารุมะ จะนับหนึ่งถึงสิบ “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” ซึ่งในระหว่างที่ดารมะทําการนับเลข ให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ เข้าไปหาดารูมะได้ ทั้งนี้ เมื่อดารูมะนับถึงเลขสิบ จะหันกลับมามองผู้เล่น ให้ผู้เล่นหยุดการเคลื่อนที่ทันที โดยให้ทําซ้ำในขั้นตอนนี้ไปเรื่อย ๆ (ในช่วงนับเลขดารูมะสามารถนับเลขช้า เร็ว หรือเร็วสลับช้าได้ เพื่อความสนุกในการเล่น)
 4. ผู้เล่นคนใดถูก ดารุมะ จับได้ว่ามีการเคลื่อนไหว (ในขณะหันมามองผู้เล่น) ผู้เล่นคนนั้นจะต้องถูกดารุมะจับมือไว้
 5. ทั้งนี้ หากผู้เล่นคนอื่น ๆ สามารถเข้าใกล้ดารุมะ และสัมผัสมือของผู้เล่นที่โดนดารุมะจับมืออยู่ ให้พูดว่า“ตัด” แล้วให้ผู้เล่นทั้งหมดวิ่งกลับไปที่เส้นเริ่มต้นให้เร็วที่สุด จนกว่าดารุมะจะพูดว่า “หยุด” (ดังรูปที่ 16)
 6. ดารุมะ จะเดินไปหาผู้เล่นตามจํานวนก้าวที่กําหนดไว้ (5 – 10 ก้าว) และหากดารูมะสัมผัสผู้เล่นคนใด ผู้เล่นคนนั้นจะต้องกลายมาเป็นดารูมะแทน

การประยุกต์

 • ผู้เล่นสามารถกําหนดท่าทางพิเศษได้ เช่น ยกมือทั้ง 2 ข้าง ยืนขาเดียว หรือท่าทางอื่น ๆ หลังจากที่ดารูมะนับ ถึงเลขสิบ
 • เพื่อความสนุกยิ่งขึ้นให้ดารูมะพูดชื่อสัตว์ เช่น สิงโต นกกระเรียน หรือลิง ในตอนท้ายประโยค เพื่อให้ผู้เล่นคนอื่น ๆ เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10… สิงโต!” (ดังรูปที่ 17)
 • สามารถนํากิจกรรมนี้ไปเล่นกับสมาชิกในครอบครัวได้

ข้อควรระวัง

 • ควรเล่นบริเวณพื้นเรียบ เช่น โรงยิม สนามเด็กเล่น สนามหญ้า เป็นต้น
 • ระวังอย่าผลักหรือดันผู้เล่นคนอื่นจากด้านหลังในขณะที่ผู้เล่นกําลังวิ่งหนีดารุมะ
 • หลีกเลี่ยงท่าทางของสัตว์ที่อาจทําให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความคล่องแคล่ว
 • ความสามารถในการแสดงออก

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ