Skip to content

ชิงเมือง

วิธีการเล่น

  1. แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม ทีมละเท่า ๆ กัน และให้แต่ละทีมเลือกผู้เล่น 1 คนเป็น “หัวเมือง” โดยหัวเมืองจะยืนอยู่หน้าสุดของแถว ส่วนผู้เล่นคนอื่น ๆ ยืนต่อท้ายหัวเมืองเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง ใช้แขนคล้องลําตัวต่อกันให้เหนียวแน่น (ดังรูปที่ 12)
  2. ขีดเส้นยาว ๆ 1 เส้น เพื่อ “แบ่งแดน” โดยทั้ง 2 ทีมยืนเป็นแถวเรียงหันหน้าเข้าหากัน
  3. เมื่อให้สัญญาณเริ่ม “หัวเมือง” ทั้ง 2 ทีม ใช้ไหวพริบและโอกาสจับมืออีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้เล่นที่เหลือจะต้องดึงหัวเมืองของตนเองไว้ และต้องออกแรงเพื่อดึงหัวเมืองของทีมตรงข้ามให้เข้ามาในแดนของตนให้ได้
  4. ทีมใดดึงหัวเมืองของอีกทีมหนึ่งเข้ามาในเขตของตนเองได้ ถือว่าชนะ หรือหากทีมใดมือหลุดออกจากกันถือว่าแพ้ (ดังรูปที่ 13)
  5. ทั้งนี้ เมื่อจบการแข่งขันสามารถเปลี่ยน “หัวเมือง” ได้ โดยอาจจะกําหนดการแข่งขันกัน 3 รอบ เพื่อหาทีมที่ชนะ 2 ใน 3

การประยุกต์

  • เพื่อความท้าทายจากปกติแข่งขันโดยการยืน อาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งย่อตัวลงแล้วใช้แขนคล้องลําตัว

ข้อควรระวัง

  • ควรเล่นบนสนามหญ้าหรือพื้นดินที่ไม่แข็ง
  • ควรเล่นในพื้นที่โล่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • สร้างเสริมความสามัคคี

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ