Skip to content

เป่ายิงฉุบ สปีชีส์

วิธีการเล่น

  1. กําหนดผู้เล่น 10 คนขึ้นไป โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการจับคู่แข่งขันเป่ายิงฉุบ เพื่อเปลี่ยนท่าทางการ เคลื่อนไหวร่างกาย (สปีชีส์) ตามที่กําหนด โดยผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นด้วยการเป็น “กบ” ซึ่งหากเป่ายิงฉุบชนะ จะได้เลื่อนวิวัฒนาการไปเป็น “กระต่าย” “นก” “ลิง” และ “คน” ตามลําดับ โดยจะมีท่าทางที่แตกต่างกัน ดังนี้ (ดังรูปที่ 14)

(ตัวอย่าง)

a. “กบ” นั่งย่อพร้อมเอามือกอดเข่า การเคลื่อนไหวร่างกายจะต้องไปด้วยการนั่งกระโดด

b. “กระต่าย” ยืนขาเดียว การเคลื่อนไหวร่างกายจะต้องไปด้วยการกระโดดขาเดียว

c. “นก” กระโดดขาคู่พร้อมกับกางแขนขึ้นลง และการเคลื่อนไหวร่างกายจะต้องกระโดดขาคู่พร้อมกับกางแขนขึ้นลง

d. “ลิง” ยืนย่อขาพร้อมกับชูมือทั้ง 2 ขึ้นเหนือศรีษะ การเคลื่อนไหวร่างกายต้องไปด้วยการเดินย่อขาพร้อมกับชูมือ

e. “คน” เดินย้ำเท้าพร้อมกับแกว่งแขนอยู่กับที่ (คล้ายการเดินอยู่กับที่)

  1. ทั้งนี้ ผู้เล่นจะต้องจับคู่เป่ายิงฉุบกับผู้เล่นที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเท่านั้น และจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าทางที่กําหนด ห้ามจับคู่เป่ายิงฉุบกับผู้เล่นที่มีสปีชีส์ต่างกัน
  2. เมื่อจบกิจกรรม หากเหลือผู้เล่นที่เป็น “กบ” “กระต่าย” “นก” “ลิง” อย่างละ 1 คน โดยที่เหลือเป็นคนทั้งหมดแสดงว่าผู้เล่นทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

การประยุกต์

  • สามารถเพิ่มเติมสปีชีส์ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือท่าทางอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น จิงโจ้

(กระโดดขาคู่) เป็ด (เดินย่อขา) ผึ้ง (วิ่งซอยขาพร้อมกับสะบัดข้อมือ) เป็นต้น

ข้อควรระวัง

  • หลีกเลี่ยงการใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ หรือควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทํากิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ทักษะทางด้านการคิด การตัดสินใจ
  • การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
  • ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ