Skip to content

รวมชุดสื่อความรู้ “กิจกรรมทางกาย” สำหรับเด็ก

พาเด็กติดเกมส์ออกมาเล่น

เด็กติดเกมเป็นปัญหาที่ไม่ควรเพิกเฉย หากปล่อยไว้อาจส่งผลต่อสุขภาพ การพัฒนาด้านจิตใจและสังคมอาจด้อยลง ผลการวิจัยพบเด็ก 32.56% หงุดหงิดไม่พอใจเมื่อถูกห้ามเล่นเกม 8.1% เถียงคนที่ห้าม และ 5.71% เก็บตัวไม่ไปโรงเรียน หรือไม่พูดจากับใครหากถูกห้ามเล่นเกมทางออกที่ดีคือค่อยๆ ลดเวลาเล่นเกม แล้วชักชวนให้เด็กออกมาเล่นแทน

3 ระดับ กิจกรรมทางกาย ขยับแค่ไหนให้เพียงพอ

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะ เด็กและเยาวชนอายุ 5-17 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักสะสมอย่างน้อย 60 นาทีต่อวันเพื่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เหมาะสมตามวัย

ประโยชน์กิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก

การส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในมิติของร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

แนวทางกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็ก 6-12 ปี

เด็กอายุ 6 - 12 ปี เป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาการทุกด้าน ทั้งร่างกาย สมอง และการเข้าสังคมการที่เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับช่วงอายุและระดับพัฒนาการจะช่วยส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่ร่างกายควรได้รับ

เด็กติดจอ พฤติกรรมเนือยนิ่ง

พฤติกรรมเนือยนิ่ง คือพฤติกรรมหลังตื่นนอนที่ยังคงนั่งหรือนอนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการติดจอ ไม่ว่าจะเป็นเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ ทำให้ไม่ได้เคลื่อนที่ ขาดกิจกรรมทางกาย ซึ่งก่อผลเสียต่อสุขภาพเสี่ยงต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงภาวะซึมเศร้า

เล่นแบบไหนพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามช่วงวัย

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การ ยูนิเชฟประเทศไทย พบว่า ปี 2564 เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะอ้วนและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น 12.4% จากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 11.7% นอกจากการปรับพฤติกรรมการกิน และการนอนแล้วการทำกิจกรรมทางกายยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สามารถป้องกันโรคอ้วนได้

Load more...